Full text: Assanyas y maravillas de la pussa

 
EA ALE ¡eee aferrada ab ella. 
a no li 
... 
... 
7 Me de fora son marit,* AR 
Ab un día y duas nit... 
, Se ya menjá set cabrits, - 
+1 De pá, mes de mil quintás 
- Duás Miuras y tres quarts. 
Y de tan que 's va engreixá 
. Hasta la gabia 's trencá. 
7 Veyénse ja Eh Mibertat 
y hal 
HA 
  
   
Se paseija pel veinat 0 
Y ohi!..osastó fatal... An 
Escolteú que ara ve 'l mal. . 
La senyora en una estona . 
se: No's va trobá:gayre bona. - 
Y li digué seu marit. add 
Que sen anés prompte al lli,. 
| Y mirés de descansá . 
Perdo seu doló calmá. ..... 
Estant al llit-la senyora, 
IEA >. E 
HACI A 
 
  
Y o colfli ha pica > 
- ¿Sent tan grossa la picada 
.. que de prompte lá ada. 
  
 
  
a escany 
iha deixat:ni una orella. 
Pues tót. ella s'há menjat, 
AR 
Pd : 
-Y pregunta desidit. 
"Que 's lo que fa sa mullé, S | 
Y li diuhen—segueix bé 
Pués de des que 's dormí 
No T' hem vista per aquí: 
Entra 'l marit de improvis 
ws «Y tot son c<rits en lo pis... pS z 
5 Veniú criadas, criats, 
. Veníu aquíben armats. 2... 
21 7 ¿Mes la pussa sen.antera > 
E £s 5. Y se. aferra al seuiradera? 19 000 
- ¿21 Estan de rabía tar plena; 9.2." 
Que me 'Pfa'Cauré d' esquena. 
- Ab tan furiós enfado 
Que 'I desfá com un bolado.-=--- 
Al mirá aixó los criats 
Tots han caigut desmayats. , 
> 9cYila pussa rabiosa? “9: 19 
Fa á tots la mateixa cosa, 
Ab los crits y alambins 
Acudeixen los vehins, —.* 
Que al contemplar tot alló 
Par van doná al Governadó., 
Que de prompte va maná 
Aquella casa tancá ; 
Deixant al carrer la pussa 
Que marchá sens cap escusa. 
Surtiren set batallons - 
Ab cuatre mil escuadrons. 
Los paisáns tots á la una, 
Y hasta 'l conde de la Pruna, . 
Que mil ariillés portava . ' 
Y las ordres als donava. . 
Y de tan que l' han buscada - 
E : Gi 
, e Y é E 
E > $ 
  
  
 
  
22 ¿0 Y la atacaá discreció. 
Mes dan bots de aquí 
| - En cap puesto 1 han trobada, 
+ _Mes.al últim s' ha trobat. 
"Alas mitjas d' un soldat, 
SÍ Entre Is punts, tota aburrida, 
5 Masilenta y encunxida. 
em, Lo soldat está content, 
Y la vol matá al moment. 
- ¿Mes ella dona un gran bot, 
Y no para fins al Clot. 
0 Tots me li tiran descarga 
+ *Y ella encara mes s' allarga. 
Entra contenta y bafona 
. Al poble de Badalona, - 
Y s' amaga ab gran tremoya. 
Ala esquena de tina noya. 
Que de tan en tan la pica 
22 Perque la veu que 's bonica. 
0. Ja:cansada d' está així, 
Al carré ne va surtí. 
1. Picantá tort y á dret 
o Que tot ho ha deixat net. 
250 ¿Los canons d' artillería 
o Wan dispará tot lo dia 
- «Barricadas á desdí, 
| ) 1a menjat, —., ¿Sa O ¿Ne varen alsar alli, 
4. Queni/ls osos han quedat. 
Mes la pussa, sense solta 
Al últim va aná á pará 
== MM poble de Tortellá. 4 
¿Quan la van veure tan blanca, 
Tothom les portes li tanca, 
Pensant fé una maravella 
Ne va entrar dins d'Estella. 
-Y '1 general Ganivet 
De matarla te gran set. 
0» Mes lo pobre va morí ! 
- 205 De picadas á desdi 
2 We prompte un altre escuadró 
e 
Se 
h 
d' allá 
A set mil na va matá... 
WVeyent no estaba cansada 
Varen tocá á retirada. 
ya 
Donchs á tots haguera mort, .. 
icaba molt fort... 
E. 2: 5 Pérqlte> 
Van cridá gent de Turquía 
De Bretanya y Almería, 
Que siguém cobarts los cou 
En aquest sigle dinou, 
Pera que tothom s' esctisa 
De matar aquesta pussa. 
Partes va rebrer la tropa 
D' Assia, Africa y Europa. 
Dihent que ls ajudarán 
Ab tot lo que ells podrán 
Y si s' acosta per allí. 
Li farán fe mala ff. 
Tot lo mont está buscant. 
Ai lloc que la trobarán 
Pero ella"sen adona, 
Hi "Is dona micó y mona, 
 
Contra tots ells se revolta.. : o
	    
© 2007 - | IAI SPK

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.